اجراي سيستم آتش نشاني

اجرای اعلام حریق به منظور اطلاع رسانی به افراد حاضر در اماکن در هنگام حریق انجام میپذیرد. به همین دلیل یکی از مهم ترین الزامات آتش نشانی در ساختمان و صنایع مختلف میباشد.

نصب سیستم اعلام حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی در مکان های مختلف باید طبق قوانین خاصی باشد. یکی از مهم ترین استاندارد ها در زمینه ی سیستم اعلام حریق استاندارد NFPA میباشد.

 

این استاندارد مورد تایید سازمان آتش نشانی ایران میباشد. که بر اساس آن تاییدیه های آتش نشانی صادر می شود. در این استاندارد مساحت هر زون را حداکثر ۲۰۰۰m2  و حداکثر طول هر زون را ۳۰۰۰ m2 تعیین شده است. هر زون از ۲۴ المان که شامل: دتکتور، شستی، آژیر و …میباشند تشکیل شده است. که و در بهترین حالت میتوان ۲۰ المان نصب کرد و هر طبقه مسکونی را یک زون قرارداد.

برای بهتر عمل کردن سیستم پیشنهاد میشود، شستی اعلام حریق راهرو طبقات در یک زون مجزا باشد. در مکانی که ارتفاع کف و سقف های کاذب بیش از ۸۰ cmباشد، نیاز به دتکتور است. ارتفاع گچبری سقف بیشتر از ۵۰ cm باشد و فاصله پارتیشن نصب شده تا سقف کمتر از ۳۰  cm  باشد باید دتکتور مجزا نصب کرد. اگر در واحد مسکونی انباری باشد. باید یک دتکتور حرارتی در آن نصب شود. انبارهایی که در پارکینگ به صورت ردیفی هستند در فاصله  ۵۰cm از انباری ها و در فاصله حداکثر ۸m از هم نصب میشوند. نزدیک تابلوهای برق باید یک دتکتور دودی نصب شود. مکان هایی که ولتاژ القایی دارند، باید از سیم روکش دار استفاده کرد.

 

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

در مجتمع و برج های مسکونی و واحد های صنعتی بزرگ نصب سیستم سیستم اعلام حریق آدرس پذیر امری الزامیست. که در این سیستم حداکثر طول لوپ ۳km و دارای حداکثر ۱۲۸ المان است. تعداد لوپ ها حداکثر ۴ عدد میباشد و در هر زون (zone) حداکثر ۲۴ عدد المان نصب میشود.

 

اجرای سیستم اطفاء حریق

جهت نصب سیستم اطفاء حریق باید با ضوابط اطفاء حریق آشنا باشیم. به همین منظور در ادامه به ضوابط نصب سیستم اطفاء حریق و … می پردازیم.

 

ضوابط سیستم اطفاء حریق در تصرفات

 

 • تصرفات ساختمان مسکونی و اداری
 • تمامی مقادیر در جدول فوق برای مساحت بیشتر از 10000 متر مربع S3 می باشد.
 • تصرفات ساختمان های تجاری در سیستم های اطفاء حریق
 • تمامی مقادیر در جدول فوق برای مساحت های 4830 الی 10000 مترمربعیابیشتربرابراستبا S3 است.
 • تصرفات محیط صنعتی و انبار در سیستم های اطفاء حریق
 • تمامی مقادیر برای مساحتبیشتراز 1000 مترمربع درجدولفوق S3 است.

 

الزامات درنصب اطفاء حریق

 

 • محل نصب قرقره هوزریل در ساختمان در طول راهروهای فرار است.
 • محل نصب شیلنگ آتش نشانی در ساختمان اداری نزدیک درب فرار میباشد.
 • محل نصب شیلنگ آتش نشانی در پروژه های صنعتی نزدیک درب فرار و ساختمان مرکزیمبباشد.
 • محل نصب لوله هایآب آتش نشانی در راهرو منتهی به راه پله میباشد.

 

 نصب سیستم اطفاء حریق

 

 • سیستم اطفا حریق با توجه ماده قابل احتراق در محیط تعیین شده واجرا میگردد.
 • اگر در محیط از کپسول های BC استفاده میکنید، باید در کنار کپسول BC از کپسول A استفاده کنید.
 • حتما در هر یک از طبقات حداقل یک خاموش کننده آتش نشانی نصب کنید.
 • در پروژه های مسکونی و اداری برای هر دو واحد از یک کپسول 6 کیلوگرمی پودر و گاز استفاده میشود و حداکثر فاصله 23 متر میباشد.
 • در محیط پارکینگ 2 کپسول 6 کیلو گرمی نصبمیشود و حداکثر فاصله 15 متر میباشد.
 • در محیط تجاری با متراژ 100 متر از 1خاموش کننده آتش نشانی 6 کیلوگرمی و در محیط هایبالای 100 متر حداقل 2 کپسول آتش نشانی 6 کیلوگرمی نصب میشود.
 • در محیط های صنعتی باید از 2 خاموش کننده آتش نشانی 6 کیلوگرمی استفاده شود که در محیط های پر خطر 9 متر و در محیط های کم خطر 15 متر فاصله دسترسی باشد.
 • کپسول های آتش نشانیبایدحداکثردرارتفاع 1.5متریوخاموش کننده های بالای وزن 18 کیلوگرمی درارتفاع1 مترینصبمیشود.
 • پروژه هاییکه متراژ آنبالای 4830 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارتفاع آن بیشتر از 23 متر باید ازسیستم اطفا حریق دارای اسپرینکلر در هرطبقه نصب کرد. و از شیر کنترل، فلوسوئیچ، مانومتر و شیر تست و تخلیه استفاده کرد.
 • در صورتی که مخزن آب مصرفی با مخزن آتش نشانی یکی باشد، باید از شیر یکطرفه دوتایی نصب شود.
 • در پروژه های S2 و S3، ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ها ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
 • باید در قسمت دهش پمپ شیر یک طرفه و شیر قطع کن نصب کردد.
 • حتما در مکش پمپ پروژه های S2 وS3 شیر قطع کن OS & Y نصب شود.
 • در مراکز تجاری، پارکینگ، انبار، سالن و مکان های تجمعی باید اسپرینکلر نصب شود.
 • قطر شیلنگ برزنتی باید 38 میلی متر باشد و ﻃﻮل آن ﺑﯿﻦ 20 تا 30 متر.