طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق

طراحی سیستم اعلام حریق

در طراحی سیستم اعلام حریق ابتدا محل مورد نظر را برای تعیین نوع سیستم اعلام بررسی میکنیم. بعد از آن محل نصب تجهیزات اعلام حریق، تعداد تجهیزات ، نحوه کابل کشی و سایز تجهیزات را بررسی میکنیم.

پس از طراحی سیستم اعلام حریق به مرحله نصب و اجرا سیستم میرسیم. باید توجه داشت که تمام مراحل باید طبق ضوابط روز سازمان آتش نشانی باشد.

 

 روش های طراحی سیستم اعلام حریق

انواع سیستم های اعلام به 3 دسته: اعلام حریق متعارف، سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و سیستم اعلام حریق بیسیم تقسیم میشوند. در سیستم متعارف در هنگام حریق فقط ناحیه ای که دچار حریق شده است در زون تعیین شده نمایش داده میشود. در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر برخلاف سیستم متعارفبرای هر دیوایس یک کد معین مشخص شده که در هنگام حریق آدرس به صورت دقیق بر روی پنل نمایش داده میشود.

نصب سیستم اعلام حریق

ضوابط طراحی و نصب اعلام حریق به سه دسته: الزامات عمومی طراحی، بر اساس ضوابط NFPAو استاندارد هایBS تقسیم میشود. رعایت ضوابط عمومی بسیار مهم میباشد. تعیین نوع سیستم اعلام حریق به ویژگی های محیط یک ساختمان بستگی دارد.

نقشه زیر سیستم اعلام حریق دستی (شستی اعلام حریق) را در کل ساختمان نمایش میدهد.

نقشه زیرسیستم اعلام حریق تشخیص اتوماتیک (دتکتور اعلام حریق) در کنار سیستم دستی در ساختمان را نمایش میدهد.

نقشه زیراستفاده از سیستم اعلام حریق تشخیص اتوماتیک (دتکتور اعلام حریق) و سیستم دستی (شستی اعلام حریق) و راه های فرار را در ساختمان نمایش میدهد.

زون بندی در سیستم اعلام حریق متعارف

زون بندی درست در طراحی سیستم اعلام متعارف بسیار مهم میباشد. زیرا در هنگام حریق تشخیص سریع محلی که دچار حریق شده است بسیار با اهمیت است. در سیستم متعارف زون بندی به منظور تقسیم بندیساختمان بر اساس نوع کاربری و اهمیت محیط به قسمت های مختلف انجام میشود.