نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36

اسپرینکلر ESFR آریا کوپلینگ

تماس بگیرید
 • با نصب اسپرینکلر ESFR سطح ایمنی در برابر حریق به نحو چشمگیری در انبارها افزایش می یابد.
 • این اسپرینکلرها تا 3 برابر ضریب تخلیه بیشتری نسبت به سیستم های اسپرینکلر مرسوم دارند.
 • قطــرات آب خــارج شــده از ایــن اســپرینکلرها نســبت بــه ســایر اســپرینکلرها درشــت تر بــوده و اثرگــذاری بیشتری در فرآیند اطفای حریق خواهند داشت.
 • در بسـیاری از مـوارد بخصـوص در انبارهـای بـا ارتفـاع انباشـت بـالا، نیـاز کمتـری بـه نصـب اسـپرینکلر در داخـل قفسـه ها و کمدهـا خواهیـد داشـت. بدیـن ترتیـب مشـکل فعـال شـدن ناخواسـته اسـپرینکلرها ناشـی از جابجایـی کالاهـا، برطـرف خواهد شد.
 • ایـن سیسـتم می توانـد طیـف وسـیعی از انـواع کاالهـای انبـاری را در برابـر خطـر آتـش سـوزی ایمـن کنـد. از کاالهـای بـا خطــر آتــش ســوزی کــم و متوســط تــا کالاهایــی بــا خطــر آتــش ســوزی بــالا ماننــد پلاســتیک و کاغــذ و چــوب
 • اسـپرینکلرهای مرسـوم اغلـب بـه کنتـرل آتـش سـوزی می پردازنـد. امـا اسـپرینکلرهای زود اطفـا کننـده واکنـش سـریع (ESFR )همانطور که از نامشان پیداست به هدف اطفای کامل آتش سوزی طراحی شده اند.

اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد آریا کوپلینگ

تماس بگیرید
 • دارای دو نوع حساسیت واکنش سریع و واکنش استاندارد
 • تولید در پوشش‌های رنگ پلی استر سفید، پلی استر مشکی، طلایی (آبکاری) و نقره‌ای (آبکاری کروم)
 • تولید در سه قطر رزوه 3/8 ، 1/2 ، و 3/4 ، اینچ
 • الگوی پاشش گنبدی به سمت بالا و نصب به صورت عمودی در سقف ساختمان
 • ساخته شده با آلیاژ پایه مس بسیار مستحکم
 • قابلیت طراحی و تولید در انواع نرخ تخلیه k-factor=57 , 80 , 115
 • مناسب برای ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، مدارس، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و سایر محیط‌های کم‌خطر (براساس رده‌بندی استاندارد)
 • مخصوص نصب در محیط‌های گسترده و محیط‌های دارای انسداد در جلوی پاشش مناسب اسپرینکلر

اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد کالن

تماس بگیرید
حداقل فشار کاری: 0.5 بار حداکثر فشار کاری: 12 بار تحمل فشار هیدرواستاتیک حداکثر تا: 30 بار سایز رزوه: 1/2 اینچ

اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد همیار انرژی (H.E)

تماس بگیرید
 • عملکرد خودکار
 • حساسیت بالا
 • پوشش دهی مناسب
 • طول عمر بالا
 • توزیع یکنواخت آب
 • نصب و نگهداری آسان
 • مقاوم در برابر شرایط محیطی مختل

اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع آریا کوپلینگ

تماس بگیرید
 • تولید در پوشش‌های رنگ پلی استر سفید، پلی استر مشکی، طلایی (آبکاری) و نقره‌ای (آبکاری کروم)
 • تولید در سه قطر رزوه 3/8 ، 1/2 ، و 3/4 ، اینچ
 • الگوی پاشش گنبدی به سمت بالا و نصب به صورت عمودی در سقف ساختمان
 • ساخته شده با آلیاژ پایه مس بسیار مستحکم
 • قابلیت طراحی و تولید در انواع نرخ تخلیه k-factor=57 , 80 , 115
 • مناسب برای ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، مدارس، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و سایر محیط‌های کم‌خطر (براساس رده‌بندی استاندارد)
 • مخصوص نصب در محیط‌های گسترده و محیط‌های دارای انسداد در جلوی پاشش مناسب اسپرینکلر

اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع کالن

تماس بگیرید
حداقل فشار کاری: 0.5 بار حداکثر فشار کاری: 12 بار تحمل فشار هیدرواستاتیک حداکثر تا: 30 بار سایز رزوه: 1/2 اینچ

اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع همیار انرژی (H.E)

تماس بگیرید
 • عملکرد خودکار
 • حساسیت بالا
 • پوشش دهی مناسب
 • طول عمر بالا
 • توزیع یکنواخت آب
 • نصب و نگهداری آسان
 • مقاوم در برابر شرایط محیطی مختلف

اسپرینکلر بغل زن (دیواری) واکنش استاندارد آریا کوپلینگ

تماس بگیرید
 •  تولید در پوشش‌های رنگ پلی استر سفید، پلی استر مشکی، طلایی (آبکاری) و نقره‌ای (آبکاری کروم)
 • تولید در سه قطر رزوه 3/8 ، 1/2 ، و 3/4  اینچ
 •  ساخته شده با آلیاژ پایه مس بسیار مستحکم
 •  قابلیت طراحی و تولید در انواع نرخ تخلیه k-factor=57 , 80 , 115
 •  نصب روی دیوار جانبی ساختمان و الگوی پاشش ربع کره به سمت پایین
 •  نصب در راهرو، راه پله، و فضاهای با عرض کم، راه پله اضطراری، هتل‌ها، فضای زیر پله

اسپرینکلر بغل زن (دیواری) واکنش سریع آریا کوپلینگ

تماس بگیرید
 •  تولید در پوشش‌های رنگ پلی استر سفید، پلی استر مشکی، طلایی (آبکاری) و نقره‌ای (آبکاری کروم)
 • تولید در سه قطر رزوه 3/8 ، 1/2 ، و 3/4  اینچ
 •  ساخته شده با آلیاژ پایه مس بسیار مستحکم
 •  قابلیت طراحی و تولید در انواع نرخ تخلیه k-factor=57 , 80 , 115
 •  نصب روی دیوار جانبی ساختمان و الگوی پاشش ربع کره به سمت پایین
 •  نصب در راهرو، راه پله، و فضاهای با عرض کم، راه پله اضطراری، هتل‌ها، فضای زیر پله

اسپرینکلر بغل زن واکنش استاندارد کالن

تماس بگیرید
حداقل فشار کاری: 0.5 بار حداکثر فشار کاری: 12 بار تحمل فشار هیدرواستاتیک حداکثر تا: 30 بار سایز رزوه: 1/2 اینچ

اسپرینکلر بغل زن واکنش استاندارد همیار انرژی (H.E)

تماس بگیرید
 • عملکرد خودکار
 • حساسیت بالا
 • پوشش دهی مناسب
 • طول عمر بالا
 • توزیع یکنواخت آب
 • نصب و نگهداری آسان
 • مقاوم در برابر شرایط محیطی مختلف

اسپرینکلر بغل زن واکنش سریع کالن

تماس بگیرید
حداقل فشار کاری: 0.5 بار حداکثر فشار کاری: 12 بار تحمل فشار هیدرواستاتیک حداکثر تا: 30 بار سایز رزوه: 1/2 اینچ